Тел. за поръчки: 0888 668366

 

Заваръчни апарати, електрожени, телоподаващи, аргон апарати, маркучи и накрайници, технически газове  и консумативи!

0

Условия за ползване Условия за ползване

Общи условия
за покупки от “TIGTAG-Онлайн магазин за маркучи и накрайници,технически газове,заваръчна техника и консумативи
Страни
Чл. 1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между "ТАГ"  ЕООД, вписано в търговския регистър при Хасковския окръжен съд с решение  и фирмено дело № 136/2004 и наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://www.tigtag.eu съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от друга.
Дефиниции
Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение: "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. “TigTag-Онлайн магазин за маркучи и накрайници,технически газове,заваръчна техника и консумативи” е уебсайт за електронна търговия на ТЪРГОВЕЦА - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
Съгласие
Чл. 3. (1) Всяко лице може да ползва предоставяните от ТЪРГОВЕЦА чрез ““TIGTAG"-Онлайн магазин за маркучи и накрайници,технически газове,заваръчна техника и консумативи" ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
(2) Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в"TIGTAG “-Онлайн магазин за маркучи и накрайници,технически газове,заваръчна техника и консумативи” е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
(3) С отбелязване в полето "Съгласен съм с условията за покупка" и натискане на виртуалния бутон "Поръчай сега" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действието им. Със записването му на съответен носител в сървъра на ТЪРГОВЕЦА чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното заявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.


Чл. 4. (1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до ТЪРГОВЕЦА се счита за отделно договорено.
 (2) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
(3) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.
Публикуване на информация за стоките “TIGTAG"-Онлайн магазин за маркучи и накрайници,технически газове,заваръчна техника и консумативи”
Чл. 5. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ публикува на адрес http:// кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез ““TIGTAG"-Онлайн магазин за маркучи и накрайници,технически газове,заваръчна техника и консумативи"
 (2) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при неистинност на посочената от производителя информация за стоката.
Цени в ““TIGTAG"-Онлайн магазин за маркучи и накрайници,технически газове,заваръчна техника и консумативи” - цените са посочени в български лева без включен ДДС за 1 брой. Цените могат да бъдат променяни от „ТАГ“ ЕООД без предупреждение, но при направена поръчка е валидна цената при заварено положение и клиентът получава стоката на цена, при която е направил поръчката!
(3) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.
Чл. 6. Разходите за доставка се формират въз основа на теглото на отделните артикули (линк и повече информация за ценовата листа на Еконт е публикувана в "Доставка и начин на плащане") и СЕ ЗАПЛАЩА НА КУРИЕРА В МОМЕНТА НА ДОСТАВКА.


Начини на плащане и съпътстващи документи
Чл. 7. (1) Цената по чл. 5  може да бъде платена по някой от следните начини:
- С наложен платeж;*
- По банков път след направено авансово плащане;**
(2) Съпътстващи документи.
(*) Стоката се изпраща с касова бележка или фактура, ако е поискана такава и са въведени коректно необходимите данни. С доставката получавате и гранционна карта, ако производителят на изделието предоставя такава. Подробности за гранции и условия са описани в раздел "Гаранции".
(**)за Физически лица - след направено авансово плащане, като в основание посочвате номер на поръчката и превеждате само сумата за поръчаните артикули, а сумата за доставка ще платите на куриера при получаване на пратката. След финализиране на плащането заедно със стоката ще получите и данъчна фактура в оригинал. За целта е необходимо да попълните коректно своите имена и ЕГН в съответните полета. Ако вече сте регистриран потребител***, което е улеснение и няма промени във Вашите данни, тази необходимост от въвеждане при всяка поръчка, отпада.
- за Юридически лица - след направено авансово плащане, като в основание посочвате номер на поръчката и превеждате само сумата за поръчаните артикули, а сумата за доставка ще платите на куриера при получаване на пратката.  След финализиране на плащането, заедно със стоката ще получите и данъчна фактура в оригинал. За целта е необходимо да попълните коректно в съответните полета реквизитите на Вашата фирма (Име на фирма / ЕТ, ООД, ЕАД... / Адрес / БУЛСТАТ с BG, ако има и ДДС регистрация / МОЛ / Получател). Ако вече сте регистриран потребител***, което е улеснение и няма промени във Вашите данни, тази необходимост от въвеждане при всяка поръчка, отпада.
** Вашата поръчка ще бъде окомплектована и изпратена след действителното извършване на банковия превод по сметка на “ТАГ“ ЕООД.
*** Предимствата за регистриран:
- Еднократно попълване на данни, с възможност да бъдат редактирани и допълвани;
- Възможност за въвеждане на много адреси - един е по подразбиране, а другите опционални, могат да се променят във всеки момент;
- Възможност да набелязвате и следите артикули, включвайки ги в "Желани";
- Възможност да се абонирате за информационен бюлетин - новини, предстоящи промоции и кампании;
- Възможност да следите Вашата история на поръчки и да печелите ваучери за допълнителни отстъпки;
 
Права и задължения на страните
Чл. 8. Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой модел да не е наличен. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, сътрудник на "ТАГ"  ЕООД  уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
Чл. 9. "ТАГ"  ООД се задължава:
- да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока;
- да достави в срок заявената за покупка стока;
- да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
Чл. 10. (1) Клиентът се задължава:
-  да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
-  да плати цената на стоката;
-  да заплати разходите по доставката;
-  да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
-  да получи вещта;
(2) Клиентът следва:
-  да не подава фиктивни заявки или друга информация;
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
-  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
Доставка
Чл. 11. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка до 3 работни дни като общ срок на доставка.
(2) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и наична на транспорт.
Предаване на стоката
Чл. 12. (1) Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
(2) При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(3) При отказ извън случаите по чл. 13, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети "ТАГ"  ЕООД  за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(4) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "ТАГ"  ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
(5) Стоката става собственост на клиента, след нейното заплащане на куриера. В случаите, когато е платена по банков път - след одобрението и получаването и от куриера. До този момент тя е собственост на „ТАГ“ ЕООД.


Чл. 13. (1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед;
2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 12, ал. 2.
(3) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането и при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
(4) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 1 работен ден от получаването и.
(5) Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост и за своя сметка със същия спедитор.
Лични данни
Чл. 14. (1) "ТАГ"  ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, "ТАГ"  ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3) "ТАГ"  ЕООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: tigtageu@gmail.com
(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "ТАГ"  ЕООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
Разкриване на информацията
Чл. 15. "ТАГ"  ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получил изричното съгласие на Клиента;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
- "ТАГ"  ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
Разваляне на договора
Чл. 16. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Отговорност
Чл. 17. "ТАГ"  ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на "ТАГ"  ЕООД - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "ТАГ"  ЕООД.
Обезщетения
Чл. 18. Клиентът е длъжен да обезщети "ТАГ"  ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
Гаранции
Чл. 19. Гаранциите, условията по тях, сроковете, обхвата и валидността са определени от съответните производители или оторизирани вносители. „ТАГ“ ЕООД е само преносител и няма право да ги променя, видоизменя или пренебрегва. Гаранционните условия са описани подробно в раздел "Гаранции" и са неделима част от този договор.
Арбитраж
Чл. 20. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.


Писмена форма
Чл. 21. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на "ТАГ"  ЕООД и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Недействителност
Чл. 22. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Права на интелектуална собственост
Чл. 23. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на “Онлайн магазин за заваръчна техника и консумативи,хидравлични маркучи   и накрайници" принадлежат на „ТАГ" ЕООД, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.
Приложимо право
Чл. 24. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 Настоящите общи условия влизат в сила от .2014 г.
 
"ТАГ"  ЕООД


ЕИК: 126641516
адрес: Хасково 6300
ул. "Драгоман"  70-72
тел: +359  888 66 83 66
e-mail: tigtageu@gmail.com


Заваряването е процес, чрез който се получава монолитно съединение от заварявани части. Между заваряваните части се получават атомно-молекулни връзки, осигуряващи непрекъснатост на структурата в зоната на заваръчния шев. Следователно за да се осъществи връзка между заваряваните части е необходима енергия. За заваряване се използват всички познати видове енергия. Енергийното въздействие може да се осъществи чрез нагряване (термична активация), чрез еластично-пластична деформация (механична активация), електронно облъчване, както и други видове енергийни въздействия. С предлаганите от ТАГ ЕООД заваръчни апарати, може да сеизвършва газо-кислородно рязане, електродъгово заваряване, плазмено рязане, електрошлаково заваряване ... и други. Свойствата на промишления газ диктуват начина, по който той се доставя на клиента. Газове като кислород, азот, аргон, водород и хелий, лесно могат да бъдат компресирани в бутилка при налягане до 300 бара. Тези бутилки са изработени от материали, способни да издържат на този натиск. Много горивни газове са течни при стайна температура и се съхраняват при ниско налягане в стоманени или композитни бутилки с тънки стени. Традиционно тези бутилки са направени от много силна стомана или алуминий, но и съвременните композитни бутилки са вече достъпни. Всяка бутилка е снабдена с клапан, съобразен с газа и изискванията за налягане. Външната резба се определя по международните стандарти, за да се гарантират, че могат да се монтират само регулатори, които са съвместими с тези изисквания.

ТАГ ЕООД е специализирана в производство и търговия на хидравлични маркучи за високо налягане, тефлонови маркучи за агресивни среди и високи температури, метални за много високи температури, за паро и водоструйки, присъединителна и нестандартна арматура. Маркучите, накрайниците и метода на свързване и уплътняване трябва да бъдат избрани в зависимост от приложениeто и температурния диапазон на работа. Обикновено накрайниците могат да се разпознаят по външния им вид, по уплътняваната от тях повърност и типа на уплътнението или по типа и формата на тяхната резба. Основни качества на изделията са естетическа завършеност, дълготрайност, функционалност и висока степен на безопасност.